بيمه‌گزار مي‌تواند حق‌بيمه را به سه صورت زير پرداخت كند:
 • چك: چك در وجه شركت بيمه ايران صادر مي شود.
 • واريز به بانك (فيش بانكي)
 • اقساط: در اين حالت،‌30-40% حق‌بيمه به صورت نقد و مابقي در 2-3 قسط پرداخت مي‌شود، كه به ازاي هر قسط چك در وجه شركت بيمه ايران صادر مي‌شود..
** در صورتي كه پرداخت حق‌بيمه از طريق چك صورت گيرد، به ازاي دريافت چك،‌ "قبض رسيد" به بيمه‌گزار تحويل مي‌شود.
براي اين بيمه نامه هيچگونه الزامات قانوني تعيين نشده و بيمه نامه بنابر اختيار شخص تهيه مي گردد.

  • صاعقه - انفجار – آتش‌سوزي
  • زلزله - زلزله دريائي - آتشفشان
  • رانش زمين - نشست زمين - لغزش زمين - ريزش كوه يا صخره
  • تگرگ - يخ زدگي - يخ شناور
  • سيل - آب گرفتگي - امواج دريا يا آب
  • طوفان - گردباد - تندباد
  • عدم مهارت - اجرا با كيفيت نازل
  • غفلت – سهل‌انگاري - خطاي غير عمد
  • خسارتهاي هنگام تميز كردن يا تعمير كردن
  • اموال مجاور - برداشت ضايعات
  • خسارتهاي وارد به ابزار، لوازم و تجهيزات
  • خسارتهاي جاني يا مالي وارد به اشخاص ثالث
  • مسئوليت بيمه‌گزار طي دوره نگهداري
  • دزدي
  • خسارتهاي وارد به سازه ساخته شده يا اقلام نصب شده
  • خسارتهاي وارد به مصالح يا اقلام دپو شده يا انبار شده در محدوده كارگاه پروژه
  • خسارتهاي هنگام بازديد كردن يا باز و بسته كردن
  • باران - برف - بهمن - نشت يا نفوذ آب
  • تصادم - سقوط اشياء - واژگوني
  • خسارتهاي ناشي از كاربرد آب يا ساير اقدامات جهت اطفاي حريق
  • خرابكاري غير گروهي
  • اتصال كوتاه - نوسان برق - قطع برق، آب، گاز يا هر سوخت ديگر
  • ساير حوادث به جز آنچه صراحتاً در بيمه نامه مستثني شده است.

اين بيمه نامه ممكن است قبل از انقضاي مدت با اخطار قبلي و كتبي 20 روزه از طرف بيمه گر يا بيمه گزار در موارد زير فسخ گردد:

 • در صورت عدم پرداخت حق بيمه و حق بيمه اضافي در سر رسيدهاي معين.
 • در صورت تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گزار به پرداخت حق بيمه اضافي مربوطه
 • در صورت كتمان يا اظهار خلاف واقع در بيمه گزار به طور غير عمد درباره وضعيت خطر و احراز اين امر قبل از وقوع حادثه
 • بعد از هر خسارت كه بيمه گر ملزم به جبران آن باشد

از طرف بيمه گزار: در صورتي كه كيفيت تشديد خطر كاهش يافته و يا از بين رفته و بيمه گر به تخفيف حق بيمه راضي نشود. 
تبصره: در صورت فسخ از طرف بيمه گر، بايد حق بيمه مدني كه باقي مانده است به صورت روزشمار محاسبه و به بيمه گزار برگشت شود، (به استثناي موارد مندرج در قانونبيمه) در صورت فسخ بيمه نامه از طرف بيمه گزار، حق بيمه برگشتي بر اساس تعرفه بيمه كوتاه مدت محاسبه خواهد شد

كليه پيمانكاراني كه در رشته هاي زير فعاليت مي كنند به اين بيمه نامه نياز دارند:
 • رشته صنعت و معدن :در برگيرنده امور پيمانكاري مربوط به تأسيسات و تجهيزات صنايع غذايي، نساجي، پوشاك، چرم، چوب، شيشه، سلولزي، استخراج، فرآوري، ذخيره، تبديل مواد خام و توليد در صنايع نفت و گاز، پتروشيمي، شيميايي، كاني غير فلزي، صنايع سنگين، معدني، صنايع فلزي (آهن و فولاد، غير آهني و فرآورده هاي فلزي)، كارخانجات ابزارآلات و ماشين آلات و تجهيزات اندازه گيري و كنترل، تأسيسات صنعتي جانبي، توليد وسايل آزمايشگاهي، دارويي، كارخانجات توليد وسايل حمل و نقل، تجهيزات، خطوط انتقال مواد در كارخانجات، بهينه سازي مصرف انرژي، صنعت حمل و نقل و نظاير آن
 • رشته برق:دربرگيرنده امور پيمانكاري مربوط به توليد، توزيع و انتقال نيرو اعم از نيروگاه ها، شبكه هاي برق و تأسيسات برقي، پست هاي توزيع و الكترونيك عام و خاص، سيستم هاي كنترل برق و ابزار دقيق و نظاير آن
 • رشته تأسيسات و تجهيزات:در برگيرنده امور پيمانكاري مربوط به خطوط انتقال (آب، نفت و گاز)، شبكه گازرساني، تأسيسات مكانيكي و هيدرو مكانيكي، سيستم هاي سرد كننده ساختمان، تأسيسات و تجهيزات ساختمان (آب، گاز، برق و فاضلاب) و انتقال زباله، تأسيسات و تجهيزات تصفيه خانه هاي آب و فاضلاب، وسايل انتقال (آسانسور و پله برقي و ...)، سيستم هاي خبر و هشدار دهنده، تجيهيزات آشپزخانه و سلف سرويس و رختشويخانه، سيستم هاي ارتباطي، شبكه هاي صوتي و تصويري حفاظتي ساختمان ها، حفاظت كاتودي، پوشش (لايتيك) و نظاير آن.
 • رشته ارتباطات:در برگيرنده امور پيمانكاري مربوط به مخابرات صوتي، تصويري و داده اي، ساخت ايستگاه هاي اصلي انتقال دهنده و توزيع كننده، انواع شبكه هاي پستي، شبكه هاي انتقال سيمي، بيسيم، راديو، تلويزيون، شبكه هاي ماهوارده و نظاير آن.
مقالات دیگر...
اهداف بیمه نامه

گالری تصاویر