• الحاقي توقف يا تعليق 
     همانگونه كه در مبحث نكات مهم در بيمه‌هاي CAR و EAR توضيح داده شد، اگر پروژه به هر دليل متوقف گردد از آنجائيكه "توقف كار" جزء استثنائات بيمه‌نامه ميباشد پوشش بيمه‌اي بطور خودكار متوقف خواهد شد، دراينحالت درصورت تمايل بيمه‌گزار به پوشش بيمه‌اي خطرات مورد نظر در زمان توقف (Silent Risks) كه با نظر خود بيمه‌گزار تعيين ميگردد (Named Perils) با صدور الحاقي توقف و اخذ حق بيمه اضافي، پروژه تا مدت معيني تحت پوشش بيمه‌اي زمان توقف خواهد بود و پس از آن با صدور الحاقي ديگري مجدداً ادامه پوشش بيمه‌اي تمام خطر برقرار خواهد شد. بديهي است كه در الحاقي دوم بايد تواريخ انقضاي پوشش دوره احداث و مدت دوره نگهداري بميزان زمان توقف پروژه جابجا گردد. 
     در اينجا ذكر اين نكته ضروري است كه اگر بيمه‌گزار هيچ پوششي را در زمان توقف پروژه مطالبه ننمايد با صدور الحاقي تعليق و بدون گرفتن حق بيمه اضافي صرفاً بيمه‌نامه تا مدت مندرج در الحاقي بحالت تعليق در مي‌آيد.
    • الحاقي تمديد 
     دلايل مختلفي از قبيل اتمام سرمايه، ايجاد برخي تغييرات در پروژه، جابجائيهاي مديريتي و ... سبب خواهد شد كه اجراي بعضي از پروژه‌ها طبق جدول زمانبندي پيش نرود، دراينحالت بيمه‌گزار طي نامه‌اي درخواست تمديد بيمه‌نامه را تا تاريخ مورد نظر خود به بيمه‌گر ارائه ميدهد. بيمه‌گر پس از دريافت تقاضاي بيمه‌گزار ابتدا اطلاعات زير را از بيمه‌گزار اخذ نموده و سپس طي يك الحاقي اقدام به تمديد بيمه‌نامه مينمايد:
     1. مدتي كه عمليات اجرائي بايد تمديد شود.
     2. نوع، مقدار و مبلغ كارهاي انجام شده.
     3. نوع، مقدار و مبلغ كارهائي كه بايد در آينده انجام شود.
     4. آيا تمام يا قسمتي از كارهاي انجام شده به كارفرما تحويل داده شده است، درصورت پاسخ مثبت لطفاً موارد تحويل داده شده را مشخص فرمائيد.
     5. علت يا علل پايان نيافتن كار در موعد مقرر چه ميباشد.
     6. درصورتيكه بمورد بيمه خسارت يا خساراتي وارد آمده لطفاً تاريخ، چگونگي و ميزان آنرا تعيين نمائيد.
     7. چنانچه در پروژه موضوع مورد قرارداد تغييراتي داده شده يا افزايش سرمايه پيدا نموده است، لطفاً اين تغييرات را شرح دهيد.
     فرمول تمديد در بيمه هاي مهندسي بقرار زير است:
     نرخ اوليه = r
     نرخ تمديد = re
     مدت اوليه = p
     مدت تمديد = pe
     ضريب تمديد = ce
     re = r X pe/p X ce
   pe ce
   تا حداكثر 3 ماه 1/1
   تا حداكثر 6 ماه 1/25
   تا حداكثر 9 ماه 1/35
   تا حداكثر 12 ماه و بالاتر 1/5
   بصورت روزشمار (pro rata) 1
   • الحاقي فسخ يا ابطال
    • موارد فسخ بيمه‌نامه (با عودت قسمتي از حق بيمه) 
     از طرف بيمه گزار:
     1. از بين رفتن ذينفعي بيمه گزار در موضوع مورد بيمه
     2. كاهش يا از بين رفتن خطر
     3. انصراف بيمه گزار از بيمه نامه صادره
     از طرف بيمه گر:
     1. عدم پرداخت بموقع حق بيمه
     2. خودداري از اظهار مطالب درصورت تغييرات در ماهيت ريسك
     3. تشديد خطر و عدم موافقت بيمه گزار به پرداخت حق بيمه اضافي
     درصورت فسخ بيمه‌نامه، بيمه‌گر بايد حق بيمه مربوط به مدتي را كه بيمه‌نامه معتبر بوده براساس حق بيمه كوتاه مدت با لحاظ نمودن مدت سپري شده محاسبه كرده و علاوه برآن هزينه متعارف بازديد اوليه و كارشناسي خود را (در صورتيكه هزينه‌اي شده باشد) كسر نموده و مابقي را با صدور الحاقي فسخ به بيمه‌گزار عودت نمايد.
    • موارد ابطال بيمه‌نامه (بدون عودت كل حق بيمه)
     1. كتمان حقيقت يا اظهارات خلاف واقع بيمه‌گزار درباره موضوع مورد بيمه
     2. ايجاد خسارات عمدي توسط بيمه‌گزار يا ذينفعان
     3. ايجاد خسارات جعلي توسط بيمه‌گزار يا ذينفعان
     درصورت صدور الحاقي ابطال براي بيمه‌نامه، حق بيمه‌اي به بيمه‌گزار عودت داده نشده و بيمه‌گزار يا ذينفعان حق استرداد حق بيمه را نيز نخواهند داشت.
    • موارد حذف بيمه‌نامه (با عودت كل حق بيمه)
     1. انصراف بيمه‌گزار از بيمه‌نامه در همان روز صدور بيمه‌نامه
     2. صدور بيمه‌نامه توسط كاربر با كد كاربري غلط
     3. صدور بيمه‌نامه مضاعف (تكراري) براي يك موضوع مورد بيمه
 • در صورتي كه مشتري براي اولين بار پيشنهاد بيمه مهندسي را تكميل كرده باشد، به عنوان يك فرد حقيقي و يا حقوقي (بسته به ماهيت مشتري) در برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب)معرفي مي‌شود
  • اطلاعات پيشنهاد مشتري در برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب)به اسم مشتري وارد مي‌شود.
  • نرخ و شرايط بيمه‌نامه كه با توجه به شرايط پيشنهاد تكميل شده، در برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب)محاسبه شده است، پرينت گرفته شده و به مشتري تحويل داده مي‌شود
  • در صورت موافقت مشتري، بيمه‌نامه در برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب)در فرم “ثبت بيمه‌نامه” ثبت مي‌شود.
  • بعد از صدور هر بيمه‌نامه و در پايان ماه، اطلاعات ثبت شده آن در برنامه اطلاعاتي سامان نيز ثبت مي‌گردد.

اين بيمه نامه را مي توان از كليه مجتمع ها، شعب، نمايندگيها و كارگزاريهاي مجاز تهيه نمود. جهت اطلاع از مشخصات شعب و نمايندگيها به بخش مربوطه مراجعه نماييد. 

بيمه‌نامه مهندسي تمام خطر نصب با مراجعه مشتري به اداره صدور بيمه‌نامه مهندسي و يا معرفي مشتري از طريق نمايندگي يا كارگزاري آغاز مي‌شود و به شرح زير است:

 1. فرم “پيشنهاد بيمه مهندسي تمام خطر نصب ” توسط مشتري تكميل و مهر و امضا مي‌گردد.
  • در صورتي كه بيمه‌گزار مستقيماً به مجتمع مراجعه كرده باشد:
   • گام 2.
  • در صورتي كه بيمه‌گزار به يك نمايندگي مراجعه كرده و فرم “پيشنهاد بيمه مهندسي تمام خطر نصب ” را در نمايندگي تكميل نموده باشد:
   • فرم “پيشنهاد بيمه مهندسي تمام خطر نصب” توسط نمايندگي براي اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي مهندسي ارسال مي‌شود.
   • گام 2.
 2. فرم تكميل شده در دبيرخانه مجتمع شماره مي‌شود.
 3. در صورتي كه مشتري براي اولين بار پيشنهاد بيمه مهندسي را تكميل كرده باشد، به عنوان يك فرد حقيقي و يا حقوقي (بسته به ماهيت مشتري) در برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب) معرفي مي‌شود.
 4. اطلاعات پيشنهاد مشتري در برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب) و به اسم مشتري وارد مي‌شود.
 5. نرخ و شرايط بيمه‌نامه كه با توجه به شرايط پيشنهاد تكميل شده، در برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب) محاسبه شده است پرينت گرفته مي‌شود.
 6. در صورت موافقت مشتري، بيمه‌نامه در برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب) در فرم “ثبت بيمه‌نامه” ثبت مي‌شود.
 7. بيمه‌گزار حق‌بيمه مشخص شده را پرداخت مي‌نمايد. 
  بيمه‌گزار مي‌تواند حق‌بيمه را به سه صورت زير پرداخت كند:
  • چك: چك در وجه شركت بيمه ايران صادر شده و شماره و مشخصات آن در برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب) فرم “نحوه پرداخت” وارد مي‌شود.
  • واريز به بانك: فيش واريزي از برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب) پرينت گرفته شده و به بيمه‌گزار تحويل داده مي‌شود. پس از دريافت فيش واريزي با تاييد بانك مبني بر پرداخت وجه، شماره و مشخصات آن در برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب) فرم “نحوه پرداخت” وارد مي‌شود.
  • اقساط: در اين حالت،‌30-40% حق‌بيمه به صورت نقد و مابقي در 4-5 قسط پرداخت مي‌شود، كه به ازاي هر قسط، چك در وجه شركت بيمه ايران صادر مي‌شود. مشخصات اقساط و پيش قسط دريافتي در برنامه مكانيزه صدور (سيستم اطلاعاتي تحت وب) فرم “نحوه پرداخت” ثبت مي‌گردد.)
 8. بيمه‌نامه توسط كارشناس اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي مهندسي صادر و پس از امضا و مهر ، به بيمه‌گزار تحويل داده مي‌شود. 
  اطلاعات زير در بيمه‌نامه ثبت مي‌شود:
  • شماره و تاريخ بيمه‌نامه
  • مشخصات بيمه‌گزار
  • ريز تعهدات بيمه‌گر در قبال پرداخت هزينه‌ها
  • مدت بيمه
  • تاريخ آغاز و پايان اعتبار بيمه‌نامه
  • حق‌بيمه
  • تاريخ صدور
  • مشخصات بيمه‌گر
  • شرايط عمومي بيمه‌نامه مهندسي تمام خطر نصب ‌
 9. چك‌هاي حق‌بيمه تا سر رسيدن موعد، در اداره صدور بيمه‌نامه‌هاي مهندسي بايگاني مي‌شود. در تاريخ سررسيد، چك به همراه يك كپي از قبض رسيد مربوط به آن كه حاوي شماره بيمه‌نامه است، توسط كارشناس صدور براي اداره كل حسابداري و آمار ارسال مي‌شود.

گزارشات زير نيز به صورت ماهانه در اين واحد تنظيم شده و براي واحدهاي مربوطه ارسال مي‌گردد:

  • اداره كل حسابداري و آمار: گزارش بيمه‌نامه‌هاي صادر شده به تفكيك اداره،‌ نمايندگي‌ها و شركت‌ها به پيوست اصل مدارك بيمه‌نامه‌ها
  • اداره كل آمار و اتكايي: گزارش بيمه‌نامه‌هاي صادر شده به تفكيك اداره،‌ نمايندگي‌ها و شركت‌ها به پيوست اصل مدارك بيمه‌نامه‌ها
  • اداره نظارت بر صدور بيمه‌نامه‌ها: گزارش بيمه‌نامه‌هاي صادر شده به تفكيك اداره،‌ نمايندگي‌ها و شركت‌ها به پيوست اصل مدارك بيمه‌نامه‌ها

 

  (گزارشات ارسالي براي اداره كل آمار و اتكايي بايد ابتدا توسط اداره كل حسابداري تاييد شوند. به اين منظور گزارشات مورد نظر ابتدا براي اداره كل حسابداري و آمار ارسال شده و پس از دريافت نسخه تاييد شده گزارشات، براي اداره كل آمار و اتكايي ارسال مي‌گردند)
 • بعد از صدور هر بيمه‌نامه و در پايان ماه، اطلاعات ثبت شده در آن در برنامه اطلاعاتي سامان نيز ثبت مي‌گردد

مدت بيمه‌نامه با توافق بيمه‌گزار و بيمه‌گر از ساعت 24 روز آغاز تا ساعت 24 روز پايان اعتبار بيمه‌نامه مي‌باشد. زمان آغاز تعهدات در بيمه‌نامه درج شده و از ساعات 24 مي‌باشد.

گالری تصاویر