كارشناس اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مهندسي مدارك خسارت را بررسي مي‌نمايد.خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم “خلاصه مشخصات پرونده بيمه‌هاي مهندسي مدني” بيمه‌هاي مهندسي مدني و نيز اطلاعات پرداخت‌هاي قبلي در سيستم اطلاعاتي سامان محاسبه مي‌شود.

 • مدارك مورد نياز:

  1. اگر خسارت جاني باشد:
   • اگر فوت رخ نداده باشد:
    • مدارك زير از بيمه‌گزار تحويل گرفته مي‌شود:
     • صورت‌حساب بيمارستان
     • قبوض پرداختي
     • شرح عمل جراحي
     • خلاصه پرونده بيمارستان
     • شناسنامه و كپي شناسنامه مصدوم
     • كارت ملي و كپي كارت ملي مصدوم
     • فرم “گواهي پزشك معالج” تكميل شده
     • كپي برابر اصل ليست تامين اجتماعي (فقط براي پروژه ‌هاي عمراني)
    • به بيمه‌شده شفاها اعلام مي‌شود كه براي معاينه به پزشك بيمه مراجعه نمايد.
    • بعد از معاينه، پزشك معالج ميزان نقص بيمه‌شده را طي نامه‌اي به اطلاع كارشناس اداره خسارت مي‌رساند.
   • اگر فوت رخ داده باشد:
    • مدارك زير از بيمه‌گزار تحويل گرفته مي‌شود:
     • كپي برابر اصل گواهي فوت
     • كپي برابر اصل شناسنامه باطل‌شده
     • كپي برابر اصل گزارش نيروي انتظامي
     • كپي برابر اصل بازپرس كار و امور اجتماعي
     • كپي برابر اصل گزارش پزشكي قانوني (معاينه جسد)
     • كپي برابر اصل گواهي حصر وراثت
     • كپي برابر اصل ليست تامين اجتماعي (فقط براي پروژه ‌هاي عمراني)
  2. اگر خسارت مالي باشد:
   • مدارك زير از بيمه‌گزار تحويل گرفته مي‌شود:
    • مدارك مالكيت زيان‌ديده
    • نظر دادگاه مبني بر درصد تقصير بيمه‌گزار
 • شرح فرآيند :


  فرآيند پرداخت خسارت بيمه‌نامه مهندسي تمام خطر نصب، با دريافت نامه اعلام خسارت از بيمه‌گزار آغاز مي‌شود. اعلام خسارت رخ‌داده بايد ظرف مدت 5 روز پس از وقوع خسارت صورت گيرد. اين فرآيند به شرح زير است:
  1. بيمه‌گزار نامه اعلام خسارت را به اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مهندسي تحويل مي‌دهد. (در صورتي كه بيمه‌گزار بخواهد، مي‌تواند خسارت را با تكميل فرم “اعلام خسارت در بيمه‌هاي مهندسي و طرح‌هاي مخصوص” اعلام نمايد.)
   اطلاعات زير بايد در اعلام خسارت عنوان شوند:
   • عنوان بيمه‌گزار
   • شماره بيمه‌نامه
   • نوع حادثه
   • شرح حادثه
   • تاريخ و محل وقوع حادثه
   • مشخصات زيان‌ديدگان
  2. نامه (فرم) دريافتي در دبيرخانه ثبت و شماره مي‌شود.
  3. فرم “خلاصه مشخصات پرونده بيمه‌هاي مهندسي مدني” با توجه به اصل بيمه‌نامه صادر شده، توسط كارشناس اداره خسارت بيمه‌هاي مهندسي تكميل شده و در پرونده قرار داده مي‌شود.
  4. كارشناس فني آزاد به محل حادثه اعزام مي‌شود.
  5. كارشناس فني بارديدي از محل بعمل آورده و صورت‌جلسه بازديد را تنظيم و امضا مينمايد. بيمه‌گزار با امضاي خود صورت‌جلسه تهيه شده را تاييد مي‌نمايد.
  6. مدارك مورد نياز توسط كارشناس اداره خسارت در زمان بازديد و يا بعد از بازديد طي نامه‌اي به اطلاع بيمه‌گزار رسانده مي‌شود.
  7. بيمه‌گزار مدارك لازم را به اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مهندسي تحويل مي‌دهد.
  8. خسارت بر اساس مدارك تحويل شده در اداره خسارت تعيين و در فرم "خلاصه مشخصات پرونده بيمه‌هاي مهندسي مدني" ذكر مي‌شود. محاسبات خسارت پرداختي در پايين اين فرم به طور كامل ذكر مي‌شود.
  9. قسمت اطلاعات اوليه فرم “استعلام پرداخت حق‌بيمه” توسط كارشناس اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مهندسي تكميل شده و فرم به بيمه‌گزار تحويل داده مي‌شود.
  10. بيمه‌گزار پس از مراجعه به اداره كل حسابداري و آمار و تحويل فرم "استعلام پرداخت حق‌بيمه"، فرم تكميل شده استعلام حق‌بيمه‌هاي پرداختي خود را دريافت مي‌نمايد.
  11. كارشناس اداره خسارت بيمه‌نامه‌هاي مهندسي مدارك خسارت را بررسي مي‌نمايد.
  12. خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم “خلاصه مشخصات پرونده بيمه‌هاي مهندسي مدني” بيمه‌هاي مهندسي مدني و نيز اطلاعات پرداخت‌هاي قبلي در سيستم اطلاعاتي سامان محاسبه مي‌شود.
  13. حواله پرداخت خسارت در 7 نسخه صادر و مهر و امضا مي‌گردد. در صورتي كه بيمه‌گزار بخواهد حواله پرداخت خسارت را تحويل بگيرد، بايد گواهي محضري مبني بر پرداخت خسارت به بيمه‌شده (خسارت‌ديده) را ارائه نمايد.
  14. دو برگ از حواله صادر شده و نيز فرم “مفاساحساب (رسيد دريافت وجه)” به بيمه‌گزار/ بيمه‌شده/ نماينده قانوني بيمه‌شده تحويل داده مي‌شود تا با ارائه آن به اداره كل حسابداري و آمار، چك خسارت خود را دريافت نمايد.
   بقيه برگ‌هاي حواله صادر شده به صورت زير توزيع مي‌گردد:
   • ارسال به اداره كل حسابداري و آمار
   • ارسال به اداره آمار و اتكايي
   • بايگاني در پرونده بيمه‌گزار
  15. گزارشات زير به صورت ماهانه در اين واحد تنظيم شده و به ادارات مربوطه ارسال مي‌گردد:
   • اداره كل حسابداري و آمار: آمار خسارت پرداختي ماهانه و رونوشت حواله‌هاي خسارت صادر شده در ماه
   • اداره كل آمار و اتكايي: آمار خسارت پرداختي ماهانه و رونوشت حواله‌هاي خسارت صادر شده در ماه
   • اداره نظارت بر خسارت بيمه‌نامه‌ها:‌ آمار خسارت پرداختي ماهانه و رونوشت حواله‌هاي خسارت صادر شده در ماه
 • مدارك لازم جهت بررسي و پرداخت خسارت
  • اعلام كتبي خسارت در موعد مقرر در بيمه‌نامه
  • تنظيم صورتجلسه خسارت با تعيين مواضع خسارت ديده و ميزان آن
  • اصل بيمه‌نامه دردست بيمه‌گزار بهمراه ضمائم آن
  • اصل پيمان، متمم‌هاي پيمان، فهرست بهاي پيمان و ضمائم آن (درصورت وجود)
  • صورت مجالس و صورت وضعيتهاي ماهانه قبل از خسارت
  • اصل دستوركار مشاور به پيمانكار و صورتمجلس انجام آن براي اجراي كارهائي كه در نقشه‌ها نيست.
  • اصل صورتجلسه با تأييد كتبي دستگاه نظارت براي انجام كارهائي كه هنوز باتمام نرسيده بنابراين در صورت مجالس و صورت وضعيتها درج نشده و خسارت ديده است.
  • گزارش مقامات انتظامي درمورد سرقت يا فوت
  • گزارش نزديكترين ايستگاه هواشناسي درمورد طوفان يا سيل
  • گزارش كارشناس خسارت با تعيين خسارت قابل پرداخت
  • تنظيم صورتجلسه خسارت براساس بازديد ميداني 
   پس از اعلام خسارت توسط بيمه‌گزار، كارشناسان بيمه‌گر در اولين فرصت از مورد بيمه بازديد نموده و اقدام به تهيه صورتجلسه خسارت مينمايند كه در صورتجلسه تهيه شده موارد زير قيد ميگردد:
   • زمان، مكان و چگونگي خسارت.
   • مواضع و احجام خسارت ديده مطابق آنچه رؤيت شده است.
   • مواضع و احجامي كه قابل رؤيت نبوده ولي بيمه‌گزار مدعي خسارت به آنهاست با ذكر عبارت "بنا به اظهار بيمه‌گزار".
   • كليه مدارك مورد درخواست جهت بررسي خسارت.
   • ميزان برآورد اوليه خسارت.
   پس از تنظيم صورتجلسه خسارت از آنجائيكه هنوز كارشناس بيمه‌گر به مستندات بيمه‌نامه رجوع ننموده و از مفاد آن مانند پوششها، استثنائات، حدود غرامت، فرانشيزها، الحاقيهاي صادره و ... بي‌خبر ميباشد، در انتهاي صورتجلسه خسارت ذكر اين عبارت ضروري است:
   "اين صورتجلسه بدون اطلاع از مفاد بيمه‌نامه تنظيم گرديده و صرفاً جنبه كارشناسي دارد."
   بديهي است پس از كنترل مستندات بيمه‌نامه و بررسي مدارك درخواستي از بيمه‌گزار در صورتجلسه خسارت، كارشناس خسارت بيمه‌گر با تهيه گزارش كارشناسي خسارت، ميزان خسارت قابل پرداخت را از طريق بيمه‌گر به بيمه‌گزار اعلام مينمايد.
  • نكات مهم درباره خسارت
   • حداكثر مهلت اعلام خسارت 14 روز ميباشد.
   • درصورتيكه اقساط حق بيمه در سررسيد مقرر پرداخت نگردد، خسارت به نسبت حق بيمه دريافتي به حق بيمه اي كه تا زمان وقوع خسارت بايستي دريافت ميگرديده پرداخت خواهد شد.
   • بيمه گزار نبايد قبل از بازديد بيمه گر اقدام به ترميم مواضع آسيب ديده نمايد ولي بايد به هزينه خود كليه اقدامات لازم جهت جلوگيري از گسترش خسارت را بعمل آورد و توصيه‌هاي معقول بيمه‌گر را انجام دهد.
   • بيمه‌گر خسارت را فقط در وجه صاحبكار ميپردازد.
   • خسارت بر اساس فهرست بهاي منضم به قرارداد، صورت مجالس و صورت وضعيتها (صورت كاركردهاي) اجرائي قبل از حادثه پرداخت ميشود.
   • بيمه‌گزار موظف است نكات ايمني را رعايت نمايد.
   • خسارات وارده قبل از تاريخ صدور بيمه‌نامه از شمول پوشش بيمه‌اي مستثني ميباشد.

خسارت قابل پرداخت بر اساس اطلاعات مندرج در فرم “خلاصه مشخصات پرونده بيمه‌هاي مهندسي ” بيمه‌هاي مهندسي  و نيز اطلاعات پرداخت‌هاي قبلي در سيستم اطلاعاتي سامان محاسبه و به بيمه گزار اعلام مي شود.

 

 1. اعلام كتبي خسارت ظرف مدت مقرر در بيمه نامه
  1. هماهنگي لازم جهت بازديد كارشناس بيمه گر
  2. تنظيم صورتجلسه در محل و تعيين متره خسارت
  3. ارائه مدارك درخواست شده در صورتجلسه تنظيمي كه بستگي به نوع بيمه و نوع خسارت وارده دارد

گالری تصاویر