250px IRI.Army Air Force Seal.svg

 

ادامه مطلب: انعقاد قرارداد با نیروی هوای ارتش جمهوری اسلامی ایران  

bargh

 

ادامه مطلب: انعقاد قرارداد با شرکت برق منطقه ای باختر  

در این شماره، مطالب متنوعی در خصوص روشهای اعطای پاداش و طرحهای تشویقی ، گزارش بهینه کاوی ریسک و بیمه ورزش و رویدادها در اروپا، توصیف اولویتهای راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... ارائه گردیده است.

ادامه مطلب: شماره هفده نشریه چشم انداز نو منتشر شد  

10

ادامه مطلب: انعقاد قرارداد با سازمان سلامت توان امین  

در این شماره، مطالب متنوعی در خصوص روشهای اعطای پاداش و طرحهای تشویقی ، گزارش بهینه کاوی ریسک و بیمه ورزش و رویدادها در اروپا، توصیف اولویتهای راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... ارائه گردیده است.

ادامه مطلب: شماره هفده نشریه چشم انداز نو منتشر شد  

زیر مجموعه ها

گالری تصاویر