در این شماره، مطالب متنوعی در خصوص روشهای اعطای پاداش و طرحهای تشویقی ، گزارش بهینه کاوی ریسک و بیمه ورزش و رویدادها در اروپا، توصیف اولویتهای راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی و ... ارائه گردیده است.

 

این شماره هم اکنون در پورتال داخلی شرکت در بخش سایر درگاه های الکترونیکی جهت استفاده همکاران و مدیران گرامی شرکت قرار داده شده است.

امید است همکاران و مدیران محترم با ارسال مقالات و ترجمه متون مرتبط در تولید، گسترش و به اشتراک گذاری دانش با ما همراه شوند.

 

Read magazines online free