bazparvariطرح بیمه مسئولیت مدنی مدیران مراکز بازپروری در قبال مددجویان(استفاده کنندگان) و خدمت گذاران در اختیار 

به شرح ذیل:

1.مراکز اقامتی تیپ B
2.مراکز اقامتی تیپ DIC
3.مراکز اقامتی تیپ MIMI
4.مراکز شلتر

Read magazines online free